Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

REGULAMENTE ŞI FORMULARE UTILE

 

1. Regulamentul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (2011-2017)

2. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2019-2020)

3. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi în anii universitare 2017 – 2018 şi  2018-2019)

4. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi anterior datei de 1.10.207)

5. Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2013)

6. Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2018)

7. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

8. Hotărârea Senatului universitar privind plata taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat

9. Hotărârea Senatului universitar privind taxa de şcolarizare şi taxa de susţinere publică a tezei de doctorat pentru cetăţenii străini non-UE

10. Acte necesare în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat

11. Model de cerere de cazare la CSI Gaudeamus

12. Model împuternicire

13. Cerere pentru perioada de graţie (model nou 2018)

14. Cerere pentru modificarea titlului tezei de doctorat

15. Cerere pentru retragerea de la studii universitare de doctorat

16. Cerere pentru depunerea tezei în format electronic

17. Cerere pentru susţinerea publică a tezei

18. Cerere pentru susţinerea tezei în comisia de îndrumare

19. Cerere pentru susţinerea proiectului de cercetare

20. Cerere pentru susţinerea raportului de cercetare

21. Anunţ pentru susţinerea publică a tezei

22. Proces verbal pentru susţinerea publică a tezei

23. Declaraţie de originalitate

24. Adeverinţă pentru bibliotecă

25. Declaraţie privind opţiunea publicării tezei

26. Dosarul electronic după susţinerea publică

27. Fişa de lichidare SDSF

28. Model pagină de titlu

29. Modelul copertei pentru rezumat

30. Modelul copertei

31. Referat preliminar director SD susţinere teză

32. Fişa doctorandului

33. PPUA modul lingvistic

34. PPUA modul literar

35. Programul individual de cercetare ştiinţifică

36. Fisa de evaluare a activităţii ştiinţifice a doctorandului

37. Proces verbal de susţinere a raportului în comisia de îndrumare

38. Proces verbal de susţinere proiect - anul I

39. Proces verbal de susţinere rapoarte – anul al II-lea

40. Contract pentru perioada de graţie (valabil pentru anul universitar 2019-2020)

41. Contractul de studii universitare de doctorat (valabil pentru doctoranzii de anul I, anul universitar 2019-2020)

 

 

 

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...