Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

 

REGULAMENTE ŞI FORMULARE UTILE

 

*****

 

- Procedura operațională privind evaluarea online a rapoartelor din programul de cercetare științifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta

 

- Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta

 

- Procedura operațională privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat  în vederea susținerii publice online pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta

 

- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat (iunie 2021)

 

- ORDIN nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

 

- METODOLOGIA privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată

 

- Precizări cu privire la documentele care atestă parcursul doctoral

 

- Hotărârea Școlii Doctorale de Studii Filologice cu privire la stabilirea criteriilor care se vor aplica la stabilirea gradului (maxim acceptat) de similitudine pe platforma Turnitin  

 

 

 

 

 

*****

1.      Regulamentul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (2011-2017)

2.      Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2020-2021)

3.      Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2019-2020)

4.      Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi în anii universitare 2017 – 2018 şi  2018-2019)

5.      Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (se aplică pentru studenţii înmatriculaţi anterior datei de 1.10.2017)

6.      Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2013)

7.      Regulamentul Şcolii Doctorale de Studii Filologice (2018)

8.      Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

9.      Hotărârea Senatului universitar privind plata taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat

10.  Hotărârea Senatului universitar privind taxa de şcolarizare şi taxa de susţinere publică a tezei de doctorat pentru cetăţenii străini non-UE

11.  Acte necesare în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat

12.  Model de cerere de cazare la CSI Gaudeamus

13.  Model împuternicire

14.  Cerere pentru perioada de graţie (model pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018)

15.  Cerere pentru perioada de graţie ( model pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2018)

16.  Cerere pentru modificarea titlului tezei de doctorat

17.  Cerere pentru retragerea de la studii universitare de doctorat

18.  Cerere pentru depunerea tezei în format electronic

19.  Cerere pentru susţinerea publică a tezei

20.  Cerere pentru susţinerea tezei în comisia de îndrumare

21.  Cerere pentru susţinerea proiectului de cercetare

22.  Cerere pentru susţinerea raportului de cercetare

23.  Anunţ pentru susţinerea publică a tezei

24.  Proces verbal pentru susţinerea publică a tezei

25.  Declaraţie de originalitate

26.  Adeverinţă pentru bibliotecă

27.  Declaraţie privind opţiunea publicării tezei

28.  Dosarul electronic după susţinerea publică

29.  Fişa de lichidare SDSF

30.  Model pagină de titlu

31.  Modelul copertei pentru rezumat

32.  Modelul copertei

33.  Referat preliminar director SD susţinere teză

34.  Fişa doctorandului

35.  PPUA modul lingvistic

36.  PPUA modul literar

37.  Programul individual de cercetare ştiinţifică

38.  Fisa de evaluare a activităţii ştiinţifice a doctorandului

39.  Proces verbal de susţinere a raportului în comisia de îndrumare

40.  Proces verbal de susţinere proiect - anul I

41.  Proces verbal de susţinere rapoarte – anul al II-lea

42.  Contract pentru perioada de graţie (valabil pentru anul universitar 2019-2020)

43.  Contractul de studii universitare de doctorat (valabil pentru doctoranzii de anul I, anul universitar 2019-2020) 

44.  **ONLINE - Cerere de susținere în comisia de îndrumare  

45.  **ONLINE - Cerere de susținere a raportului de cercetare  

46.  **ONLINE - Cerere de susținere publică a tezei de doctorat   

47.  ** ONLINE – Acord înregistrare audio-video doctorand, conducător ştiinţific, preşedinte de comisie

 

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...