Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

 

În Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cea mai veche universitate din România, cercetarea filologică are o tradiţie îndelungată şi prestigioasă. Pe urmele şi după modelul unor înaintaşi iluştri precum Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, A. Philippide, Garabet Ibrăileanu, Ilie Bărbulescu, Giorge Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, N. I. Popa, Octav Botez, George Călinescu, Petru Caraman, Th. Simenschy, Al. Dima, Gh. Ivănescu, Constantin Ciopraga, generaţia actuală de cercetători îşi asumă sarcina de a menţine viu şi activ spiritul şcolii filologice ieşene, cu trăsăturile care l-au impus în conştiinta culturală şi ştiintifică românească: temeinicie, respect pentru valoare şi pentru adevărul istoric, cultivarea prioritară a culturii naţionale cu o deschidere permanentă spre universal, acribie în tratarea materialului documentar, spirit critic, inventivitate şi deschidere spre inovaţia teoretică şi metodologică.

Înfiinţata în septembrie 2006 în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea ciclurilor universitare de studii şi ale Hotărârii de Guvern nr. 567/2005, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Şcoala Doctorală de Studii Filologice funcţionează ca departament autonom în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi oferă o calificare universitară superioară, finalizată prin titlul de doctor în domeniul ştiinţelor umaniste, specializarea filologie. Ca structură instituţională, Şcoala Doctorală de Studii Filologice reuneşte pe toţi profesorii conducători de doctorat din Facultatea de Litere, profesorii asociaţi şi pe toţi doctoranzii aflaţi în stadii diferite de pregătire. Şcoala Doctorală de Studii Filologice funcţionează cu două module de studiu (literar şi lingvistic), în următoarele subdomenii de cercetare: limbă şi literatură română, lingvistică generală, stilistică şi poetică, limbă şi literatură engleză, limbă şi literatură franceză, limbă şi literatură germană, limbă şi literatură rusă, limbi şi literaturi clasice (latină şi greacă), literatură comparată, etnologie şi folclor.

Durata normală a studiilor doctorale este de trei ani. Primul an este rezervat unui stagiu comun de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor le este oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior, finalizat prin obţinerea unui atestat de studii doctorale avansate. Anul al doilea şi al treilea este dedicat cercetării ştiintifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a conducătorului de doctorat desemnat, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate, participare la întruniri ştiintifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.

În conformitate cu exigenţele academice, membrii Şcolii Doctorale de Studii Filologice, profesori şi doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare profesională, ceea ce exclude veleitarismul şi orice altă formă de impostură. În consecinţă, singurele criterii de evaluare, promovare şi ierarhizare în cadrul Şcolii noastre vor fi valoarea personală, seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică, solidaritatea colegială şi spiritul de angajare într-un proiect care ne este comun.


 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...