aaa
Sigla Universitatea UAIC

Praesentatio

FOARTE IMPORTANT !   Conform  Hotărârii de  Guvern nr. 749/2009, recent publicată în Monitorul Oficial nr.  465 din 6 iulie 2009 ( http://www.edu.ro/index.php/ articles/12390) specializarea  filologie clasică - o limbă şi literatură modernă  de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi este recunoscută de Ministerul Educaţiei şi functionează în baza legii, fiind autorizată să organizeze admitere pentru anul universitar 2009-2010.

Specializarea filologie clasică (limba latină şi limba greacă veche) funcţionează sub egida Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă din cadrul Facultăţii de Litere.

In sistemul naţional de învăţământ, specializarea filologie clasică se încadrează în domeniul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură din domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, conform Hotărârii de Guvern nr. 1175 din 06.09.2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

Filologia clasică (limba latină şi limba greacă veche) are în istoria învăţământului din Moldova o vechime multiseculară. Limbile clasice s-au predat în şcoli ecleziastice şi laice moldoveneşti precum: Schola latina de la Cotnari (sec. XVI), şcoala de pe lângă Mănăstirea "Trei Ierarhi"- înfiinţată de Vasile Lupu (sec. XVII), Şcoala Catolică şi Academia Mihăileană (sec. XIX).

Odată cu înfiinţarea Universităţii moderne "Al. I. Cuza" din Iaşi, limbile clasice au devenit discipline obligatorii la Facultatea de Litere şi Filosofie. Când această facultate de Litere şi Filosofie a fost reorganizată, în ultimul deceniu al secolului trecut, s-au înfiinţat patru secţii autonome: Filologie clasică, Filologie modernă, Istorie, Filosofie. În perioada 1898-1950, limbile clasice s-au predat atât la secţia autonomă, ca specializare finalizată cu diplome de licenţă, cât şi ca discipline obligatorii la diverse alte specializări (litere, filosofie, istorie, drept, teologie, biologie, medicină). Secţia autonomă de Filologie clasică a fost reprezentată de o pleiadă de personalităţi cu renume european dintre care menţionăm savanţi ca Al. Philippide, C. Balmuş, Th. Simenschi, H. Mihăescu, D. Marin.

La secţia de Filologie clasică de la Iaşi s-au format şi au predat Nicolae Iorga, Th. Naum, Iorgu Iordan, Radu Vulpe, Dumitru Tudor, D. M. Pippidi, Eugen Coşeriu, Gheorghe Ivănescu, Cicerone Poghirc, specialişti de talie internaţională. Între anii 1950-1970 limbile clasice au continuat să fie predate ca discipline obligatorii, nu ca specializare, la diverse facultăţi. Între anii 1970-1990, Facultatea de Filologie a funcţionat cu profil dublu; limba şi literatura latină în această structură a fost secţia B în combinare cu limba română sau cu limbi moderne. În anul 1990, la solicitarea Universităţii din Iaşi, a fost reînfiinţată secţia de limbi clasice ca secţie autonomă- specializare în limba şi literatura latină şi în limba şi literatura greacă veche- secţie care funcţionează şi azi.

Pentru specializarea de licenţă filologie clasică, Facultatea de Litere dispune de o bază materială complexă, formată din spaţii de învăţământ, spaţii de cercetare (laboratoare), spaţii de lectură (biblioteci) şi echipamente de cercetare. Catedra de limbi clasice beneficiază de un sediu format din două săli în care funcţionează şi biblioteca seminarului de limbi clasice; orele de curs şi seminar se desfăşoară în amfiteatrele şi sălile repartizate Facultăţii de Litere.

Fondul de carte pentru specializarea limbi clasice se află în următoarele unităţi: biblioteca seminarului, constituită din donaţii din ţară şi străinătate, Biblioteca Facultăţii de Litere, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca "Gh. Asachi", Biblioteca filialei Academiei Române, Biblioteca Institutului de filologie "Al. Philippide", Biblioteca Facultăţii de Istorie, Biblioteca Institutului de Arheologie, Biblioteca Facultăţii de Drept.

Spaţiile de lectură sunt organizate în cadrul Filialei Facultăţii de Litere a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” şi în cadrul Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă.

Studenţii şi cadrele didactice de la specializarea filologie clasică beneficiază de acces la fondurile de carte ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” şi ale filialelor care sunt informatizate şi interconectate cu Biblioteca Centrală Universitară. O parte din fondul de carte, reviste şi periodice se prezintă şi în formă electronică. Bibliotecile mai sus menţionate au abonamente şi acces on-line la baze de date cuprinzând publicaţii şi periodice de circulaţie internaţională (ProQuest, Springerlink etc). Fondul de carte corespunde disciplinelor din planul de învăţământ şi există într-un număr suficient de exemplare. O parte însemnată din acest fond o reprezintă titlurile unor lucrări de specialitate (cărţi, cursuri etc.), apărute la edituri recunoscute, în ultimii zece ani. Biblioteca dispune de colecţii de specialitate.